Terms and Conditions for ordering products

– When the customers have made an order if you would like to change the book or cancel the order have to notify within one day (1). If the book has already been shipped cannot change or cancel the order.

– The order will be completed when the customers have completed the information correct and complete payment. (If it is a money transfer, payment must be made)

– If there is an error, delay or temporarily unable to service caused by force majeure or beyond the control of the company. The client agrees not to raise such a problem as a claim for any damages from company and the customer must notify the company immediately which the company will try to resolve the problems that occur urgently.

– In case the product is damaged or caused by packaging customers must notify immediately. If the product is over 3 days from the date of receipt of the product, cannot be changed. If it is damaged or lost caused by transportation, the company will not be responsible for any damage caused.

– In case of requesting a refund the company will be glad to return the money only when customers are not received the product only. If the it is a product that does not include delivery such as activities or votes. When payment is made and want to cancel would like to notify the company within 24 hours If not informed within the specified time, will not to able to cancel this order. The company reserves the right to return money to you in any case

– In case of payment by money transfer, customers have to notify payment within 24 hours. If the customer does not notify the payment at the specified time, the company reserves the right to cancel the order.

– product prices and shipping charges do not include import taxes of the destination country.

เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายนี้จะอธิบายวิธีการที่เราใช้เก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และบริการอื่นๆ ทั้งหมดของเรา เราจะมีการทบทวนนโยบายนี้เป็นบางครั้ง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะเป็นปัจจุบัน หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะแสดงเวอร์ชันล่าสุดไว้ที่นี่ เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญเราจะแจ้งให้คุณทราบในครั้งถัดไปที่คุณใช้บริการของเราหรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จัดเก็บ

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน สัญชาติ วันเกิด

2.ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัย ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน หมายเลขหน้าบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อบนช่องทางอื่นๆ

3.ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวการชำระเงินไปยังท่าน และจากท่าน วันที่และเวลาที่ชำระเงิน จำนวนยอดเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน หมายเลขคำสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อ ข้อมูลการรับสินค้า ประวัติการทำธุรกรรม สถานการณ์ทำธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อและข้อมูลอื่นๆของของสินค้าที่ท่านซื้

4.ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของท่าน และข้อมูลที่ได้รับจาการใช้บริการของเรา

5.รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน รายละเอียดและรูปภาพข้อมูลส่วนตัว การซื้อ ประวัติการสั่งซื้อ

6.ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาสินค้า การใช้งานบนเว็บไซต์

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเผยข้อมูลก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือทางกฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้

วิธีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

เราจะใช้ข้อมูลของคุณเฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมกับทางเราในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ ในกรณีที่จำเป็น เพื่อดำเนินการหรือปฏิบัติตามสิทธิหรือข้อผูกมัดทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามปกติในลักษณะที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งผู้ที่ใช้บริการของเรา จะถูกรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล แต่เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลมากเกินกว่าที่เราจำเป็นต้องใช้

วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อปฏิบัติตามเหตุผลทางกฎหมายเท่านั้น จากนั้นเราจะลบทิ้งหรือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้ เราจะดำเนินการกับข้อมูลแตกต่างกันไปตามการใช้งาน แต่คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา

ระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณเฉพาะเมื่อคุณขอให้เราดำเนินการ เมื่อเป็นส่วนสำคัญของการทำธุรกิจกับคุณ และเพื่อให้บริการกับคุณ หรือเมื่อเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ร้านค้าเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเผยข้อมูล เพื่อมอบสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาดและการติดต่อสื่อสารต่างๆจากเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพราะการดูแลความเป็นส่วนตัวของคุณนั้นเป็นมาตรฐานในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณที่เราให้ความสำคัญ นอกจากนี้ ทุกครั้งที่เราพัฒนาหรือปรับปรุงบริการของเรา ด้วยวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ เราจะดำเนินการประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว เพื่อทำความเข้าใจ และลดแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบใดๆ ต่อคุณโดยไม่เจตนา

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ในการประมวลผลข้อมูลตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ตำแหน่งที่ตั้งที่เราจัดเก็บข้อมูลของคุณ

คุณจะพบโฆษณาที่หลากหลายในขณะที่ใช้บริการของเรา และอาจเห็นแพลตฟอร์มอื่นๆ โฆษณาเหล่านี้อาจมาจากเราหรือบุคคลที่สาม และอาจได้รับการปรับแต่งเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ใช้เพื่อปรับแต่งโฆษณาที่คุณเห็น อาจมีรายละเอียดของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นหา หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป แต่จะไม่มีชื่อของคุณ รายละเอียดการติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจสามารถใช้ในการระบุตัวตนของคุณได้ หากคุณต้องการจัดการวิธีการใช้งานข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า และได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเป็นสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกท่านจะได้รับสินค้าภายใน 15 – 30 วัน แต่หากเป็นสินค้าพรีออเดอร์ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 60 – 120 วัน

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา

บริษัท ทูทีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 8/6 โครงการชวนชื่นโมดัส ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-192-5263
อีเมล kazzclickchicmarket@gmail.com

เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ บริษัท ทูทีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 8/6 โครงการชวนชื่นโมดัส ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
อีเมล kazzclickchicmarket@gmail.com